Algemene Voorwaarden en Privacy1.  Algemeen
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de internetsite van Classicplaza.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Classicplaza.nl. 
1.2  Door het plaatsen van een advertentie of bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Classicplaza behoud zich het recht de voorwaarden van de internetsite tussentijds te wijzigen. Bij wijziging zijn op, op dat moment, lopende overeenkomsten de eerdere algemene voorwaarden van toepassing.
1.3  Classicplaza is te allen tijde gerechtigd advertentiesysteem met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of tijdelijk buiten werking te stellen.

2.  Advertenties
2.1  Classicplaza is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties op Classicplaza.nl of voor de gevolgen hiervan. De informatie op de website met betrekking tot de aangeboden objecten zijn afkomstig van derden. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie.
2.2  De aanbieder van de advertentie is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem opgegeven gegevens en/of afbeeldingen.
2.3  Geplaatste advertenties op worden door Classicplaza voortdurend gecontroleerd op inhoud. Classicplaza behoud zich het recht om advertenties die anders zijn bedoeld, dan het aanbieden van oldtimers of klassiekers, te verwijderen.
2.4  Classicplaza is niet aansprakelijkheid voor de staat van onderhoud, defecten, schade aan of veroorzaakt door objecten waarvoor zij heeft bemiddeld.
2.5  Classicplaza is niet aansprakelijkheid indien een onrechtmatig verkregen object op Classicplaza ter bemiddeling wordt aangeboden of door haar bemiddeling is verkocht.

3.  Tarieven

3.1  De tarieven voor het plaatsen van advertenties worden binnen de looptijd van een advertentie niet gewijzigd.
3.2  Alle tarieven op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3  Alle prijzen op de site voor particuliere aanbieders staan vermeld in EURO's en inclusief 19% BTW. Alle prijzen op de site voor zakelijke aanbieders staan vermeld in EURO's en exclusief 19% BTW.

4. Betaling

4.1  Voor de door Classicplaza verstrekte facturen aan zakelijke aanbieders geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal Classicplaza een aanmaning sturen. Na overschrijding van de betalingstermijn van de aanmaning zal Classicplaza het saldo verhogen met euro 7,00 administratiekosten. Indien Classicplaza genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door u aan Classicplaza worden vergoed.

5.  Overmacht

5.1  Classicplaza is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
5.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
5.3  Classicplaza behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Classicplaza gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
5.4  Indien Classicplaza bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Classicplaza / Cassicplaza.nl  2011     Versie V2  16-05-11


Download Algemene Voorwaarden Download de voorwaarden