$cookiepcode) && ($_POST["postcode"]!="Postcode")){ // postcode gepost met form // nu omzetten naar cookie en long en lat opzoeken en ook in cookie $postcode = substr(round(StripDanger($_POST["postcode"])),0,4); if($postcode>1000){ $gadress = urlencode("$postcode, Netherlands"); $urladdress = "http://maps.google.com/maps/geo?q=$gadress&output=csv&key=".STD_GOOGLE_MAPS; $geocode = htmlspecialchars(file_get_contents($urladdress)); $splitxx = explode(",", $geocode); $glatitude = "$splitxx[2]"; $glongitude = "$splitxx[3]"; header("Cache-control: private"); // ie 6 fix header('P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"'); $cdomain = ".".STD_DOMEIN; setcookie("postcode", $postcode, time()+60*60*24*90,"/", $cdomain, 0); setcookie("glatitude", $glatitude, time()+60*60*24*90,"/", $cdomain, 0); setcookie("glongitude", $glongitude, time()+60*60*24*90,"/", $cdomain, 0); } } $afstand = round(StripDanger($_REQUEST["afstand"])); switch($afstand){ // grappenmaker uitsluiten case "15" : $afstand = 15; break; case "25" : $afstand = 25; break; case "50" : $afstand = 50; break; case "75" : $afstand = 75; break; case "100" : $afstand = 100; break; case "150" : $afstand = 150; break; case "200" : $afstand = 200; break; default : $afstand = ""; } // kleuren deur accessoires provincie if(isset($_REQUEST["dealerid"])){ $verkoperid = round(StripDanger($_REQUEST["dealerid"])); $crsql = " AND bedrijfid = '$verkoperid' "; $url .= "&dealerid=$verkoperid"; } // type aanbieder = bedrijf if (isset($aanbieder) && $aanbieder==1 ) { $crsql = " AND zakelijk = '1' "; $url .= "&aanbieder=1"; } // type aanbieder = particulier elseif (isset($aanbieder) && $aanbieder==2 ) { $crsql = " AND zakelijk = '0' "; $url .= "&aanbieder=2"; } else $aanbieder = 3; // merk if (isset($crmerk) && $crmerk!=="" ) { $crsql .= " AND merk = '$crmerk' "; $seo_merk_url = urlencode($crmerk); $url .= "&crmerk=$seo_merk_url"; }else $crmerk = ""; //model if (isset($crmodel) && $crmodel!=="" ) { $crsql .= " AND model LIKE '%$crmodel%' "; $url .= "&crmodel=$crmodel"; }else $crmodel = ""; //type if (isset($crtype) && $crtype!=="" ) { $crsql .= " AND mdtype LIKE '%$crtype%' "; $url .= "&crtype=$crtype"; }else $crtype = ""; //bouwjaar $crbouwjaar = StripDanger(round($_REQUEST["crbouwjaar"])); $crbouwjaarto = StripDanger(round($_REQUEST["crbouwjaarto"])); if($crbouwjaarto<=$crbouwjaar) $crbouwjaarto = 0; if($crbouwjaar<1 && $crbouwjaarto<1 ){ $crbouwjaar = ""; $crbouwjaarto = ""; } elseif($crbouwjaar>1 && $crbouwjaarto<1 ){ $crbouwjaars = $crbouwjaar*100; $crsql .= " AND bouwjaar >= '$crbouwjaars' "; $url .= "&crbouwjaar=$crbouwjaar"; $crbouwjaarto = ""; } elseif($crbouwjaar<1 && $crbouwjaarto>1 ){ $crbouwjaartos = $crbouwjaarto*100; $crsql .= " AND bouwjaar <= '$crbouwjaartos' "; $url .= "&crbouwjaarto=$crbouwjaarto"; $crbouwjaar = ""; } elseif($crbouwjaar>1 && $crbouwjaarto>1 ){ // huurprijs BETWEEN '$zk_huurprijs_from' AND '$zk_huurprijs_to' $crbouwjaars = $crbouwjaar*100; $crbouwjaartos = $crbouwjaarto*100; $crsql .= " AND bouwjaar BETWEEN '$crbouwjaars' AND '$crbouwjaartos' "; $url .= "&crbouwjaar=$crbouwjaar&crbouwjaarto=$crbouwjaarto"; } //crcategorie if (isset($crcategorie) && $crcategorie!=="" ) { $crsql .= " AND categorie = '$crcategorie' "; $url .= "&crcategorie=$crcategorie"; }else $crcategorie = ""; //crbak if (isset($crbak) && $crbak!=="" ) { $crsql .= " AND transmissie = '$crbak' "; $url .= "&crbak=$crbak"; }else $crbak = ""; //crbrandstof if (isset($crbrandstof) && $crbrandstof!=="" ) { $crsql .= " AND brandstof = '$crbrandstof' "; $url .= "&crbrandstof=$crbrandstof"; }else $crbrandstof = ""; //vermogen $crvermogen = StripDanger(round($_REQUEST["crvermogen"])); $crvermogento = StripDanger(round($_REQUEST["crvermogento"])); if($crvermogento<=$crvermogen) $crvermogento = 0; if($crvermogen<1 && $crvermogento<1 ){ $crvermogen = ""; $crvermogento = ""; } elseif($crvermogen>1 && $crvermogento<1 ){ $crsql .= " AND vermogen >= '$crvermogen' "; $url .= "&crvermogen=$crvermogen"; $crvermogento = ""; } elseif($crvermogen<1 && $crvermogen>1 ){ $crsql .= " AND crvermogen <= '$crvermogento' "; $url .= "&crvermogento=$crvermogento"; $crvermogen = ""; } elseif($crvermogen>1 && $crvermogento>1 ){ // huurprijs BETWEEN '$zk_huurprijs_from' AND '$zk_huurprijs_to' $crsql .= " AND vermogen BETWEEN '$crvermogen' AND '$crvermogento' "; $url .= "&crvermogen=$crvermogen&crvermogento=$crvermogento"; } //prijs if($crprijsto<=$crprijs) $crprijsto = 0; if($crprijs<1 && $crprijsto<1 ){ $crprijs = ""; $crprijsto = ""; } elseif($crprijs>1 && $crprijsto<1 ){ $crsql .= " AND prijs >= '$crprijs' "; $url .= "&crprijs=$crprijs"; $crprijsto = ""; } elseif($crprijs<1 && $crprijsto>1 ){ $crsql .= " AND prijs <= '$crprijsto' "; $url .= "&crprijsto=$crprijsto"; $crprijs = ""; } elseif($crprijs>1 && $crprijsto>1 ){ // huurprijs BETWEEN '$zk_huurprijs_from' AND '$zk_huurprijs_to' $crsql .= " AND prijs BETWEEN '$crprijs' AND '$crprijsto' "; $url .= "&crprijs=$crprijs&crprijsto=$crprijsto"; } //kmstand $crkmstand = StripDanger(round($_REQUEST["crkmstand"])); $crkmstandto = StripDanger(round($_REQUEST["crkmstandto"])); if($crkmstandto<=$crkmstand) $crkmstandto = 0; if($crkmstand<1 && $crkmstandto<1 ){ $crkmstand = ""; $crkmstandto = ""; } elseif($crkmstand>1 && $crkmstandto<1 ){ $crsql .= " AND kmstand >= '$crkmstand' "; $url .= "&crkmstand=$crkmstand"; $crkmstandto = ""; } elseif($crkmstand<1 && $crkmstandto>1 ){ $crsql .= " AND kmstand <= '$crkmstandto' "; $url .= "&crkmstandto=$crkmstandto"; $crkmstand = ""; } elseif($crkmstand>1 && $crkmstandto>1 ){ // huurprijs BETWEEN '$zk_huurprijs_from' AND '$zk_huurprijs_to' $crsql .= " AND kmstand BETWEEN '$crkmstand' AND '$crkmstandto' "; $url .= "&crkmstand=$crkmstand&crkmstandto=$crkmstandto"; } //kleuren if (isset($crkleuren) && $crkleuren!=="" ) { $crsql .= " AND kleuren = '$crkleuren' "; $url .= "&crkleuren=$crkleuren"; }else $crkleuren = ""; //deuren if (isset($crdeur) && $crdeur!=="" ) { $crsql .= " AND deur = '$crdeur' "; $url .= "&crdeur=$crdeur"; }else $crdeur = ""; // bepaalde afstand opgeven if (isset($afstand) && $afstand!=0 ) { $url .= "&afstand=$afstand"; if(isset($_COOKIE["glatitude"]) && isset($_COOKIE["glongitude"])){ $glatitude = round($_COOKIE["glatitude"],6); $glongitude = round($_COOKIE["glongitude"],6); include_once("includes/GeoCalc.class.php"); // Calculate the boundary distance in degrees longitude / latitude $oGC = new GeoCalc(); $dAddLat = $oGC->getLatPerKm() * ($afstand*0.70); //afronden met wegen rekening houdend $dAddLon = $oGC->getLonPerKmAtLat($glatitude) * $afstand; // Calculate the boundaries $dNorthBounds = round($glatitude + $dAddLat,6); $dSouthBounds = round($glatitude - $dAddLat,6); $dWestBounds = round($glongitude - $dAddLon,6); $dEastBounds = round($glongitude + $dAddLon,6); //sql bouwen $crsql .= " AND glatti BETWEEN '$dSouthBounds' AND '$dNorthBounds' "; $crsql .= " AND glongg BETWEEN '$dWestBounds' AND '$dEastBounds' "; } } //accessoires if(isset($_POST['accessoires'])) { foreach($_POST['accessoires'] as $value) { $value = StripDanger($value); $accessoires .= $value.' '; } $accessoires = htmlspecialchars($accessoires,ENT_QUOTES); $url .= "&accessoires=".$accessoires; } elseif(isset($_GET['accessoires'])) { $accessoiressql = htmlspecialchars($_REQUEST["accessoires"],ENT_QUOTES); $accessoiressql = StripDanger(urldecode($_REQUEST["accessoires"])); $accessoiressql = "+".ereg_replace(', ', ' +', $accessoiressql)." "; //$accessoiressql = ereg_replace(' ', '+', $accessoiressql)." ccc"; $crsql .= " AND MATCH (accessoires,overopties) AGAINST(' $accessoiressql ' IN BOOLEAN MODE) "; $url .= "&accessoires=".htmlspecialchars(StripDanger($_REQUEST["accessoires"]),ENT_QUOTES); } //WHERE MATCH (title,description) AGAINST ('$sqlzoek' IN BOOLEAN MODE) // als gezocht via formulier, doorsturen via header redirect, // omdat anders via de detail pagina niet terug gegaan kan worden if (isset($_POST["occasion"])) header("Location: ../zoeken/?occasion$url$orderuld"); ////////// EINDE QUERIES /////////// if(!isset($_REQUEST["bck"])){ //totaal ads $totaal_aantal_auto = mysql_query("select count(autoid) from autos where valid = '1' $crsql "); $totaal_aantal_autos = mysql_fetch_assoc($totaal_aantal_auto); $totaal_aantal_autoz = $totaal_aantal_autos["count(autoid)"]; // totaal aantal gevonden autos; if($totaal_aantal_autoz<1){ echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "  Geen resultaten gevonden, klik hier om terug te gaan."; include("includes/footer.php"); exit; } elseif($totaal_aantal_autoz>2499){ echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "  Teveel autos gevonden, klik hier om uw zoekopdracht te verfijnen."; include("includes/footer.php"); exit; } // querie per pagina : $sql_zk_autos = "select autoid,bedrijfid,merk,mdtype,model,bouwjaar,transmissie,brandstof, prijs,kmstand,kleuren,deur, bedrijven.bedrijf, bedrijven.vestigingsadresplaats from autos inner join bedrijven on (autos.bedrijfid = bedrijven.bedrijvenid) where valid = '1' $crsql order by $ordert LIMIT $offset,$limit"; $sql_zk_autos_result = mysql_query ($sql_zk_autos); $num_zk_autos_links = mysql_num_rows($sql_zk_autos_result); ////////// OUPUT /////////// if($totaal_aantal_autoz==1) $resm = "resultaat"; else $resm = "resultaten"; echo "

$totaal_aantal_autoz $resm gevonden

"; echo ""; //setcookie("terugkeren", $plaats, time()+3600); header("Cache-control: private"); // ie 6 fix header('P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"'); $cdomain = ".".STD_DOMEIN; setcookie("plaats", $plaats, time()+3600,"/", $cdomain, 0); //huidige url //$currenturl = substr($_SERVER['REQUEST_URI'],1); echo "
"; echo "

merk
\"sorteer \"sorteer

km stand
\"sorteer \"sorteer

prijs
\"sorteer \"sorteer

bouwjaar
\"sorteer \"sorteer

"; // banner top resultaten echo "
".get_banner("auto_lijst1")."
"; echo " "; while ($row = mysql_fetch_assoc($sql_zk_autos_result)){ $autoid = $row["autoid"]; $autobedrijfid = $row["bedrijfid"]; $bedrijf = $row["bedrijf"]; if($bedrijf=='1') $bedrijf = "Autobedrijf"; else $bedrijf = "Particulier"; $vestigingsadresplaats = $row["vestigingsadresplaats"]; $automerk = ucwords($row["merk"]); $automodel = ucwords($row["model"])." ".strtolower($row["mdtype"]); $autobouwjaar = $row["bouwjaar"]; $bouwjrmnd = substr($row["bouwjaar"],4); if($autobouwjaar==999999)$autobouwjaar = "nieuw"; elseif($bouwjrmnd>12)$autobouwjaar = substr($row["bouwjaar"],0,4); else $autobouwjaar = $bouwjrmnd."-".substr($row["bouwjaar"],0,4); $autotransmissie = $row["transmissie"]; switch($autotransmissie){ case "A" : $autotransmissie = "• Automaat
"; break; case "H" : $autotransmissie = "• Handgeschakeld
"; break; case "C" : $autotransmissie = "• CVT
"; break; default : $autotransmissie = ""; } $autobrandstof = $row["brandstof"]; switch($autobrandstof){ case "3" : $autobrandstof = "• LPG-G3
"; break; case "B" : $autobrandstof = "• Benzine
"; break; case "D" : $autobrandstof = "• Diesel
"; break; case "G" : $autobrandstof = "• LPG
"; break; default : $autobrandstof = ""; } $autoprijs = formatprice($row["prijs"]); if($row["prijs"]==1) $autoprijs = "op aanvraag"; $autokmstand = formatkmstand($row["kmstand"]); $autokleuren = ucwords($row["kleuren"]); $autodeur = $row["deur"]; //if ($col == "#eeeeee") $col = "#FFFFFF"; //else //$col = "#eeeeee"; // fotos zoeke in aparte querie $zk_foto_small = mysql_query("select autofotosmall from autofoto where autofotoid = '$autoid' order by fotoid ASC Limit 1"); $row_fotos_small= mysql_fetch_assoc($zk_foto_small); $autofotosmall = $row_fotos_small["autofotosmall"]; $seourl = WEBSITE_URL."/".strtolower("kopen/$autoid/".seourls($automerk)."/".seourls($automodel)."/occasion.php"); if(!$autofotosmall) $autofotosmall = "geenfoto.gif"; echo "
\"$automerk

$automerk $automodel

$autotransmissie $autobrandstof • $autokleuren
• $autodeur deurs
$autokmstand
$autoprijs
$autobouwjaar
$bedrijf
$vestigingsadresplaats
"; unset($autofotosmall); } // terug naar resultaten $_SESSION["doorstrpag"] = "../zoeken/?occasion&offset=$offset$orderuld$url"; echo ""; ////////// END OUPUT /////////// BEGIN previous next dinges onderaan de pagina. if($totaal_aantal_autoz>$limit){ echo "

merk
\"sorteer \"sorteer

km stand
\"sorteer \"sorteer

prijs
\"sorteer \"sorteer

bouwjaar
\"sorteer \"sorteer


"; echo "

"; $totaalpagina = ceil($totaal_aantal_autoz/$limit); // totaal aantal paginas if ($offset>0) { $prevoffset=$offset-$limit; if(isset($_GET["seofavoca"])){ if($prevoffset>0) $seooffset = "$prevoffset/"; echo " < vorige \n"; } else{ echo " eerste | \n"; echo " vorige | \n"; } } else echo "< "; if(!isset($_GET["seofavoca"])){ $huidigepagina = $offset/$limit+1; for ($i = $huidigepagina-5; $i <= $huidigepagina-1; $i++) { if($i>0){ $texopi = ($i*$limit)-$limit; echo " $i | \n"; } } echo " $huidigepagina "; for ($i = $huidigepagina+1; $i <= $huidigepagina+5; $i++) { if($i<=$totaalpagina){ $texopi = ($i*$limit)-$limit; echo " | $i \n"; } } } else{ $huidigepagina = $offset/$limit+1; for ($i = $huidigepagina-5; $i <= $huidigepagina-1; $i++) { if($i>0){ $texopi = ($i*$limit)-$limit; echo " $i | \n"; } } echo " $huidigepagina "; for ($i = $huidigepagina+1; $i <= $huidigepagina+5; $i++) { if($i<=$totaalpagina){ $texopi = ($i*$limit)-$limit; echo " | $i \n"; } } } $newoffset=$offset+$limit; if ($totaal_aantal_autoz>$newoffset) if(isset($_GET["seofavoca"])) echo " volgende > \n"; else{ $laatstepagina = $totaalpagina*$limit-$limit; echo " | volgende \n"; echo " | ... $totaalpagina laatste \n"; } else echo " >"; echo "

"; } // banner top resultaten echo "
".get_banner("auto_lijst2")."
"; echo "
"; include("includes/footer.php"); exit; } } //einde form verwerken / show form : //postcode uit cookie halen if(isset($_COOKIE["postcode"])) $postcode = substr(round($_COOKIE["postcode"]),0,4); ?>

Uitgebreid oldtimer zoeken

Merk:

Model/type:

Regionaal zoeken

afstand:

 

Prijs:

tot euro

Bouwjaar:

tot

Kilometerstand (km):

tot

Soort aanbieder

/> Autobedrijf
/> Particulier
/> Beide

Brandstof:

Transmissie:

Vermogen (pk):

 tot

Carrosserie:

Kleur:

Aantal deuren:

Sorteren op:

Opties en accesoires:

 
$value) { $value = StripDanger($value); array_push($cache, $value); } } //if gepost: elseif(isset($_POST['accessoires'])) { foreach($_POST['accessoires'] as $key => $value) { $value = StripDanger($value); array_push($cache, $value); } } //print_r($cache); // opties uit database halen: $optieresult = mysql_query("select opienm from opties where zoeken ='1' order by opienm ASC Limit 0,$links"); while ($optierow = mysql_fetch_assoc($optieresult)) { $zk_optienaam = $optierow["opienm"]; $zk_optienaam_arr = $zk_optienaam.","; echo " ".$zk_optienaam."
"; } ?>
".$zk_optienaam."
"; } ?>
  ".$zk_optienaam."
"; } ?>